• Deklaracja dostępności

    

    

   Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku

   Szkoła Podstawowa nr 2  w Lubsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku.

   • Data publikacji strony internetowej: 31.08.2015

   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.09.2020

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Treści niedostępne:

   • obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 20.09.2020 r nie posiadają tekstu alternatywnego pozwalającego zapoznać się z treścią obrazu;

   • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;

   • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia:20.09.2020 r

   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 20.09.2020 r

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Joanna Bereźnicka

   • E-mail: j.bereznicka@sp2lubsko.pl

   • Telefon: 608817474

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku

   • Adres: Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku, ul. Bohaterów 6 Lubsko 68-300

   • E-mail: sekretariat@sp2lubsko.pl

   • Telefon: (+48) 68 371 31 00

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   • Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę od strony ul. Bohaterów, dwustopniowe schody oraz  drzwi wejściowe- otwierane ręcznie.

   • Osoba niepełnosprawna ruchowo , poruszająca się na wózku inwalidzkim może dostać się do budynku wyłącznie z pomocą asystenta.

   • Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

   • Budynek jest trzypoziomowy ( parter, I piętro , II piętro) . 

   • Na drzwiach wejściowych usytuowany jest dzwonek . Po skorzystaniu z dzwonka, do interesanta wychodzi pracownik szkoły i pyta o cel wizyty i dalej przekazuje informuję dyrektorowi szkoły.

   • Korytarz ( szatnia) przystosowany jest do przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich. 

   • Budynek posiada drzwi przeciwpożarowe wyposażone w blokadę przed zamykaniem się.  

   • W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

   • W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

   • Przy szkole znajduje się parking z 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych. 

   • Za zgodą dyrektora do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem.

   • Do części administracyjnej szkoły ( sekretariat, gabinet dyrektora ) prowadzą schody.. W tej części nie ma windy, nie ma platformy dla wózków zamontowanej przy poręczy schodów. Interesanci niepełnosprawni ruchowo obsługiwani są na parterze.

    Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

   Informacje dodatkowe

   Ułatwienia

   Generator WWW oferowany przez firmę LIBRUS jest przygotowany w taki sposób, aby szkoła, publikując stronę internetową, mogła spełnić wszystkie istotne wymogi standardu WCAG, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

   System umożliwia m.in.:

   - zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)

   - zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).

   - wskazanie języka strony w atrybucie „lang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A),


    

   Generator jest również nieustannie rozwijany, a jego funkcje dostosowywane do zaleceń i trendów dotyczących tworzenia serwisów internetowych. 

   Generator WWW został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić prowadzenie strony internetowej zgodnie z istotnymi wymogami standardu WCAG. Program posiada także tryb eksperta, który pozwala na wprowadzanie zmian na stronie z wykorzystaniem stylów CSS. Zaawansowana edycja ułatwia administratorowi strony dostosowanie jej wyglądu do wielu rekomendacji i wymogów wynikających nie tylko z rozporządzeń ale również dobrych praktyk.

   Deklaracja umieszczona w linku: informacja o dostępności.

    

   Inne informacje i oświadczenia

   Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

    

    


  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać