• Witamy na naszej stronie
   • Nasza szkoła korzysta z platformy EduPage, na której znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.
   • Procedura zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia przebywającym
    w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku
    zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ, wewnętrznymi uregulowaniami szkoły w związku z COVID-19
    Podstawa prawna:
     Art. 10 ust.1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz.910),
     Wytyczne z dnia 05.08.2020 r. MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

    Cele procedury:
     Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia osobom przebywającym w szkole.
     Zapobieganie zakażeniu i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19.   • Rodo - monitoring
   • KLAUZULA INFORMACYJNA

    Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

    Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku (adres:ul. Bohaterów 6, Lubsko 68-300, adres e-mail: sekretariat@sp2lubsko.pl, numer telefonu: 683713100.).
    Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: nr.telefonu:534 499 007, adres e-mail - inspektor@cbi24.pl. ).
    Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły oraz ochrony mienia Szkoły.
    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 7 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
    Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe.
    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
    Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
    Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
    do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;
    prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
    prawo do ograniczenia przetwarzania;
    prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
    (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
    Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  • Partnerzy

   • Facebook
   • BHPEX
  • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Czwartek 30.05.2024
  • Kalendarz

    brak danych
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku
   • (+48) 68 371 31 00
   • ul. Bohaterów 6
    68-300 Lubsko

    68-300 Lubsko
    Poland
   • Czynny:
    od poniedziałku do czwartku
    7.30 do 15.30
    piątek - sekretariat nieczynny (prace wewnętrzne)
   • Dyrektor Szkoły .
    Aurelia Fert
    Godziny przyjęć:
    wtorek 13.00 - 15.00
    a.fert@sp2lubsko.pl
   • Wicedyrektor. Joanna Bereźnicka.
    Godziny przyjęć:
    poniedziałek: 9.00- 11.00
    środa: 13.00- 15.00
    j.bereznicka@sp2lubsko.pl
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku (nr tel.:683713100, adres e-mail: sekretariat@sp2lubsko.pl adres:Bohaterów 6, Lubsko 68-300). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel. - 537488294, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Logowanie