• Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku

     Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku.
    • Witamy na naszej stronie
    • Nasza szkoła korzysta z platformy EduPage, na której znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.
    • Procedura zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia przebywającym
     w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku
     zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ, wewnętrznymi uregulowaniami szkoły w związku z COVID-19
     Podstawa prawna:
      Art. 10 ust.1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz.910),
      Wytyczne z dnia 05.08.2020 r. MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

     Cele procedury:
      Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia osobom przebywającym w szkole.
      Zapobieganie zakażeniu i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19.    • Rodo - monitoring
    • KLAUZULA INFORMACYJNA

     Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

     Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku (adres:ul. Bohaterów 6, Lubsko 68-300, adres e-mail: sekretariat@sp2lubsko.pl, numer telefonu: 683713100.).
     Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: nr.telefonu:534 499 007, adres e-mail - inspektor@cbi24.pl. ).
     Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły oraz ochrony mienia Szkoły.
     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 7 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
     Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe.
     Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
     Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
     Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
     do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;
     prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
     prawo do ograniczenia przetwarzania;
     prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
     (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
     Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  • Partnerzy

   • Facebook
   • BHPEX
  • RODO

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Piątek 09.12.2022
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • OBSŁUGĄ JEDNOSTKI POD WZGLĘDEM BHP I PPOŻ.
   ZAJMUJE SIĘ FIRMA 
   BHPEX SP. Z O.O.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku
   • sekretariat@sp2lubsko.pl
   • (+48) 68 371 31 00
   • ul. Bohaterów 6 68-300 Lubsko 68-300 Lubsko Poland
   • Czynny: od poniedziałku do czwartku 7.30 do 15.30 piątek - sekretariat nieczynny (prace wewnętrzne)
   • Dyrektor Szkoły . Aurelia Fert Godziny przyjęć: wtorek 13.00 - 15.00 a.fert@sp2lubsko.pl
   • Wicedyrektor. Joanna Bereźnicka. Godziny przyjęć: poniedziałek: 9.00- 11.00 środa: 13.00- 15.00 j.bereznicka@sp2lubsko.pl
  • Logowanie