• Deklaracja dostępności

    

    

   Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku

   Szkoła Podstawowa nr 2  w Lubsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku.

   • Data publikacji strony internetowej: 31.08.2015

   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.02.2023 

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Treści niedostępne:

   • obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 20.09.2020 r nie posiadają tekstu alternatywnego pozwalającego zapoznać się z treścią obrazu;

   • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;

   • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia:20.09.2020 r

   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 20.09.2022 r

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Joanna Bereźnicka

   • E-mail: j.bereznicka@sp2lubsko.pl

   • Telefon: 608817474

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku

   • Adres: Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku, ul. Bohaterów 6 Lubsko 68-300

   • E-mail: sekretariat@sp2lubsko.pl

   • Telefon: (+48) 68 371 31 00

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   • Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę od strony ul. Bohaterów, dwustopniowe schody oraz  drzwi wejściowe- otwierane ręcznie.

   • Osoba niepełnosprawna ruchowo , poruszająca się na wózku inwalidzkim może dostać się do budynku wyłącznie z pomocą asystenta.

   • Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

   • Budynek jest trzypoziomowy ( parter, I piętro , II piętro) . 

   • Na drzwiach wejściowych usytuowany jest dzwonek . Po skorzystaniu z dzwonka, do interesanta wychodzi pracownik szkoły i pyta o cel wizyty i dalej przekazuje informuję dyrektorowi szkoły.

   • Korytarz ( szatnia) przystosowany jest do przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich. 

   • Budynek posiada drzwi przeciwpożarowe wyposażone w blokadę przed zamykaniem się.  

   • W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

   • W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

   • Przy szkole znajduje się parking z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych. 

   • Za zgodą dyrektora do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem.

   • Do części administracyjnej szkoły ( sekretariat, gabinet dyrektora ) prowadzą schody.. W tej części nie ma windy, nie ma platformy dla wózków zamontowanej przy poręczy schodów. Interesanci niepełnosprawni ruchowo obsługiwani są na parterze.

    Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

   Informacje dodatkowe

   Ułatwienia

   Generator WWW oferowany przez firmę LIBRUS jest przygotowany w taki sposób, aby szkoła, publikując stronę internetową, mogła spełnić wszystkie istotne wymogi standardu WCAG, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

   System umożliwia m.in.:

   - zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)

   - zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).

   - wskazanie języka strony w atrybucie „lang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A),


    

   Generator jest również nieustannie rozwijany, a jego funkcje dostosowywane do zaleceń i trendów dotyczących tworzenia serwisów internetowych. 

   Generator WWW został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić prowadzenie strony internetowej zgodnie z istotnymi wymogami standardu WCAG. Program posiada także tryb eksperta, który pozwala na wprowadzanie zmian na stronie z wykorzystaniem stylów CSS. Zaawansowana edycja ułatwia administratorowi strony dostosowanie jej wyglądu do wielu rekomendacji i wymogów wynikających nie tylko z rozporządzeń ale również dobrych praktyk.

   Deklaracja umieszczona w linku: informacja o dostępności.

    

   Inne informacje i oświadczenia

   Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

    

    

    

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku
    • (+48) 68 371 31 00
    • ul. Bohaterów 6 68-300 Lubsko 68-300 Lubsko Poland
    • Czynny: od poniedziałku do czwartku 7.30 do 15.30 piątek - sekretariat nieczynny (prace wewnętrzne)
    • Dyrektor Szkoły . Aurelia Fert Godziny przyjęć: wtorek 13.00 - 15.00 a.fert@sp2lubsko.pl
    • Wicedyrektor. Joanna Bereźnicka. Godziny przyjęć: poniedziałek: 9.00- 11.00 środa: 13.00- 15.00 j.bereznicka@sp2lubsko.pl
    • KLAUZULA INFORMACYJNA Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku (nr tel.:683713100, adres e-mail: sekretariat@sp2lubsko.pl adres:Bohaterów 6, Lubsko 68-300). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel. - 537488294, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   • Logowanie