• Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku

     Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku.
    • Witamy na naszej stronie
    • Nasza szkoła korzysta z platformy EduPage, na której znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.
    • Procedura zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia przebywającym
     w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku
     zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ, wewnętrznymi uregulowaniami szkoły w związku z COVID-19
     Podstawa prawna:
      Art. 10 ust.1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz.910),
      Wytyczne z dnia 05.08.2020 r. MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

     Cele procedury:
      Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia osobom przebywającym w szkole.
      Zapobieganie zakażeniu i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19.    • Rodo - monitoring
    • KLAUZULA INFORMACYJNA

     Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

     Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku (adres:ul. Bohaterów 6, Lubsko 68-300, adres e-mail: sekretariat@sp2lubsko.pl, numer telefonu: 683713100.).
     Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: nr.telefonu:534 499 007, adres e-mail - inspektor@cbi24.pl. ).
     Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły oraz ochrony mienia Szkoły.
     Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 7 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
     Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe.
     Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
     Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
     Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
     do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;
     prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
     prawo do ograniczenia przetwarzania;
     prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
     (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
     Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

     • Nauka zdalna dla klas V-VIII.

      Na podstawie rozporządzenia z dnia 26.01.2022 r. podpisanego przez Ministra Edukacji i Nauki, od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII przechodzą na naukę zdalną. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.
      W związku z tym, że obecnie w naszym województwie trwają ferie zimowe,
      naukę zdalną dla klas V-VIII rozpoczynamy od 31 stycznia. Klasy 1-4 przychodzą od tego dnia na lekcje do szkoły.

     • l Przegląd Pieśni Patriotycznych

      8 listopada w naszej szkole odbył się l Przegląd Pieśni Patriotycznych.🎶🎶🎤🎵 Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w tym wydarzeniu i przygotowali różnorodny repertuar. Wszyscy wykonawcy byli gorąco wspierani przez dyrekcję, wychowawców, kolegów i koleżanki z klasy. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Urszula Mikoś, która opowiedziała o tym, jak podczas okupacji potajemnie śpiewano te wspaniałe pieśni. Cała społeczność uczniowska z wielką ciekawością słuchała opowieści naszego gościa. Spośród wszystkich wykonawców wyróżniono Esterę z kl. VII b i Romana z kl. VIII a - uczniowie ci będą reprezentować naszą szkołę na festiwalu organizowanym przez ZST.💪Podczas spotkania wręczono również dyplomy i nagrody za wyróżnienia w Konkursie na najpiękniejszy portret pracownika szkoły. Gratulujemy! 👏Bardzo serdecznie dziękujemy za udział w tej wspaniałej i wzruszającej uroczystości, a Pani Urszu

     • 100 pytań do...Burmistrza Lubska

      Dzisiaj w naszej szkole odbyło się spotkanie pod hasłem "100 pytań do...". Zaproszonym gościem był Burmistrz Lubska, Pan Janusz Dudojć. Uczniowie mogli zadawać pytania z różnych dziedzin życia, na które Pan Burmistrz chętnie odpowiadał. Spotkanie związane bylo z realizacją przez uczniów naszej szkoły projektu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej . Na ten dzień aula nasza zamieniła się w małą galerię sztuki, w której zaprezentowane zostały obrazy lubskich artystów i prace uczniów. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i za podzielenie się doświadczeniem, pasjami i wspomnieniami.

     • Uwaga!!!

      Wydział Edukacji i Spraw Społecznych informuje, że ruszył nabór wniosków w ramach wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich więc, jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów pełnoletnich) , które spełnia wszystkie kryteria określone w oświadczeniu (Załącznik 7 lub 8): (zamieszkuje miejscowość gdzie niegdyś funkcjonowało PGR, jest członkiem rodziny byłych pracowników PGR) - wypełnij oświadczenie weź udział w konkursie „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

     • Akademia Bezpieczeństwa Fundacja PZU

      Nowa galeria Akademia Bezpieczeństwa Fundacja PZU została dodana do albumu fotograficznego

      Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU

      5 października Fundacja PZU przeprowadziła zajęcia w ramach akcji "Akademia Bezpieczeństwa" z zakresu udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego zachowania na drodze oraz w cyberprzestrzeni. Uczniowie mieli możliwość przejażdżki na segwayu, wykonania resuscytacji oraz doświadczenia jak postrzega świat człowiek znajdujący się w stanie nieważkości (alkogoogle i narkogoogle).Była z nami fotobudka, symulator zderzeń oraz dachowania, i inscenizacje teatralne, w których licznie uczestniczyły dzieci oraz młodzież. Serdecznie dziękujemy za wspaniałe i ciekawe zajęcia.

     • Zebranie z rodzicami

      W środę 8 września zapraszamy

      rodziców uczniów klas pierwszych (godzina 16:00) i klas czwartych ( godzina 17:00) na spotkanie z wychowawcami.

      Klasa 1a - gabinet 13

      Klasa 1b - gabinet 11

      Klasa 4a - gabinet 28

      Klasa 4b - gabinet 49

      Klasa 4c - gabinet 45

     • Witaj szkoło!!!

      Dzisiaj 1 września zabrzmiał w naszej szkole przysłowiowy pierwszy dzwonek. O godzinie 9:00 ozpoczęło się uroczyste powitanie nowego roku szkolnego, które swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: burmistrz Miasta i Gminy Lubsko pan Janusz Dudojć, przewodnicząca Rady Rodziców pani Angela Rajman oraz rodzice. Było pięknie i uroczyście.Powitaliśmy również nową panią Dyrektor Aurelię Fert.

     • Spotkanie z wychowawcami.

      Drodzy Uczniowie,

      po uroczystym apelu, spotykacie się z wychowawcami w klasach. W tych gabinetach będziecie również pracowali przez cały rok szkolny 2021/2022.

      Pamiętajcie o reżimie sanitarnym:

      - maseczka,

      - dezynfekcja ,

      - odległość.

      Was Drodzy Rodzice, prosimy podczas inauguracji roku szkolnego 2021/2022 o pozostanie poza murami budynku, ze względu na obostrzenia Covid-19. Uczniowie klas pierwszych, mogą być pod opieka jednego rodzica.

     • Podręczniki

      PORĘCZNIKI DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO ZAKUPIENIA WE WŁASNYM ZAKRESIE

      Klasa I

      "Poznaję Boży świat"

      Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

      Wydawnictwo "Jedność" Kielce

      Klasa II

      "Odkrywamy królestwo Boże"

     • Wyprawka Pierwszoklasisty.

      Wyprawka pierwszoklasisty:

      1. ryza białego papieru A4

      2. blok rysunkowy biały A4

      3. blok rysunkowy kolorowy - 2 sztuki

      4. blok techniczny biały A4 -2 sztuki

      5. blok techniczny kolorowy A4 - 2sztuki

      6. blok techniczny biały A3

      7. wycinanka - 2 sztuki

      8. plastelina -2 sztuki

      9. kredki ołówkowe grube BAMBINO

     • Wyróżnienie Burmistrza Lubska dla wybitnych uczniów

      23 czerwca 2021r. odbyło się uroczyste spotkanie w Lubskim Domu Kultury dla Wyróżnionych przez Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia wybitnych uczniów ze szkół Miasta i Gminy Lubsko.

      Wyróżnionym i nagrodzonym Listem Gratulacyjnym uczniem z Naszej szkoły został Mateusz Walot ucz. kl. 6a , który jest tegorocznym finalistą Kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z historii; opiekunowie przygotowujący do konkursu: Pani Małgorzata Iwaniuch, Pan Bogusław Pogorzelec. Mateusz również osiąga bardzo wysokie wyniki edukacyjne - średnia ocen na koniec roku 5,75. Mateuszowi bardzo gratulujemy i życzymy powodzenia w przyszłorocznych konkursach przedmiotowych.

    • Wyniki klasyfikacji - rok szkolny 2020/2021
     • Wyniki klasyfikacji - rok szkolny 2020/2021

      Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie,

      w dniu 22.06.2021r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku uchwaliła Klasyfikację Uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku w roku szkolnym 2020/2021.

      Z przyjemnością przedstawiamy Państwu Klasyfikację roczną Uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku w roku szkolnym 2020/2021, która wypadła bardzo pomyślnie.
      Bardzo miło jest mi podzielić się z Państwem informacją, iż średnia ocen uczniów Naszej szkoły wyniosła 4,20 .
      Z dumą gratuluję Wszystkim Uczniom Naszej Szkoły otrzymania promocji, a szczególnie tym Uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem - aż 90 Uczniów oraz 18 Uczniom, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem.
      Wszystkim Uczniom bardzo gratulujemy wysokich wyników w nauce i zachowaniu!

  • Partnerzy

   • Facebook
  • RODO

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Poniedziałek 03.10.2022
  • Galeria zdjęć

    brak danych